TẤM XUYÊN SÁNG ACRYLIC - TEXTURE TRẠM KHẮC BỀ MẶT

Tấm xuyên sáng dập vân nổi 4
S0001 Light Blue
S0001 green L0066gold
S0001 Orange 153C
S0002 fabric27
S0002
S0003
S0004 blue 2975c
S0004
S0005 brown
S0005A
S0006 red 1
S0006 Red
S0006
S0007 blue
S0007
S0008 green 397c silver
S0008 green 985c
S0008
S0009
S0010 7515C K0009silver
S0010 brown L0017
Tấm xuyên sáng dập vân nổi 4
S0011 purple
S0011 white
S0016 yellow 137C
S00017 white
S0018 light blue

TẤM XUYÊN SÁNG ACRYLIC - LÕI BONG BÓNG BUBBLE

U0001
U0002
U0004
U0006
U0007
U0008
U00010
U00013

TẤM XUYÊN SÁNG ACRYLIC - LÕI PHA LÊ

C0012
C0013
C0014
C0015
C0016
F0010 blue
F0010 green
F0010 orange
F0010 pink
F0010 purple
F0010 white
F0010 yellow