nội thất phòng khách sạn 1

Đá resin xuyên sáng màu xanh dương ( Blue )

Tấm-Resin-xuyên-sáng-B02
RESIN XUYÊN SÁNG B02
Tấm-Resin-xuyên-sáng-B03
RESIN XUYÊN SÁNG B03
Tấm Resin xuyên sáng B04
RESIN XUYÊN SÁNG B04
Tấm-Resin-xuyên-sáng-B05
RESIN XUYÊN SÁNG B05
Tấm Resin xuyên sáng B06
RESIN XUYÊN SÁNG B06
Tấm Resin xuyên sáng B07
RESIN XUYÊN SÁNG B07
Tấm Resin xuyên sáng B08
RESIN XUYÊN SÁNG B08
Tấm Resin xuyên sáng B09
RESIN XUYÊN SÁNG B09
Tấm Resin xuyên sáng B10
RESIN XUYÊN SÁNG B10
Tấm Resin xuyên sáng B11
RESIN XUYÊN SÁNG B11
Tấm Resin xuyên sáng B12
RESIN XUYÊN SÁNG B12
Tấm Resin xuyên sáng B13
RESIN XUYÊN SÁNG B13
Tấm Resin xuyên sáng B14
RESIN XUYÊN SÁNG B14
Tấm Resin xuyên sáng B15
RESIN XUYÊN SÁNG B15
Tấm Resin xuyên sáng B16
RESIN XUYÊN SÁNG B16
Tấm Resin xuyên sáng B17
RESIN XUYÊN SÁNG B17
Tấm Resin xuyên sáng B18
RESIN XUYÊN SÁNG B18
Tấm Resin xuyên sáng B19
RESIN XUYÊN SÁNG B19
Tấm Resin xuyên sáng B20
RESIN XUYÊN SÁNG B20
Tấm Resin xuyên sáng B21
RESIN XUYÊN SÁNG B21
Tấm Resin xuyên sáng B22
RESIN XUYÊN SÁNG B22
Tấm Resin xuyên sáng B23
RESIN XUYÊN SÁNG B23
Tấm Resin xuyên sáng B25
RESIN XUYÊN SÁNG B24
Tấm Resin xuyên sáng B25
RESIN XUYÊN SÁNG B25
Tấm Resin xuyên sáng B26
RESIN XUYÊN SÁNG B26
Tấm Resin xuyên sáng BB01 blue back
RESIN XUYÊN SÁNG BB01
Tấm Resin xuyên sáng BP01
RESIN XUYÊN SÁNG BP01
Tấm Resin xuyên sáng BP02
RESIN XUYÊN SÁNG BP02

Đá resin xuyên sáng màu nâu 

Tấm Resin xuyên sáng Br01
RESIN XUYÊN SÁNG BR01
Tấm Resin xuyên sáng BY01
RESIN XUYÊN SÁNG BY01
Tấm Resin xuyên sáng BY02
RESIN XUYÊN SÁNG BY02
Tấm Resin xuyên sáng BY03
RESIN XUYÊN SÁNG BY03
Tấm Resin xuyên sáng BY04
RESIN XUYÊN SÁNG BY04
Tấm Resin xuyên sáng CY01
RESIN XUYÊN SÁNG CY01

Đá resin xuyên sáng màu xanh lá ( Green )

Tấm Resin xuyên sáng G01
RESIN XUYÊN SÁNG G01
Tấm Resin xuyên sáng G02
RESIN XUYÊN SÁNG G02
Tấm Resin xuyên sáng G03
RESIN XUYÊN SÁNG G03
Tấm Resin xuyên sáng G04
RESIN XUYÊN SÁNG G04
Tấm Resin xuyên sáng g05
RESIN XUYÊN SÁNG G05
Tấm Resin xuyên sáng G06
RESIN XUYÊN SÁNG G06
Tấm Resin xuyên sáng G07
RESIN XUYÊN SÁNG G07
Tấm Resin xuyên sáng G08
RESIN XUYÊN SÁNG G08
tấm-xuyên-sáng 1
RESIN XUYÊN SÁNG G09

Đá resin xuyên sáng màu xanh cốm (  Green moss )-( Green nuggets )

Tấm Resin xuyên sáng GM01 green moss
RESIN XUYÊN SÁNG GM01
Tấm Resin xuyên sáng GM02
RESIN XUYÊN SÁNG GM02
Tấm Resin xuyên sáng GM03
RESIN XUYÊN SÁNG GM03
Tấm Resin xuyên sáng GM04
RESIN XUYÊN SÁNG GM04
Tấm Resin xuyên sáng GM05
RESIN XUYÊN SÁNG GM05
Tấm Resin xuyên sáng GM06
RESIN XUYÊN SÁNG GM06
Tấm Resin xuyên sáng GM07
RESIN XUYÊN SÁNG GM07
Tấm Resin xuyên sáng GM08 green moss
RESIN XUYÊN SÁNG GM08
Tấm Resin xuyên sáng GN01 green nuggets
RESIN XUYÊN SÁNG GN01
Tấm Resin xuyên sáng GN02
RESIN XUYÊN SÁNG GN02

Đá resin xuyên sáng màu da cam ( orange )

Tấm Resin xuyên sáng OR01 Oranger
RESIN XUYÊN SÁNG OR01
Tấm Resin xuyên sáng OR02
RESIN XUYÊN SÁNG OR02
Tấm Resin xuyên sáng OR03
RESIN XUYÊN SÁNG OR03
Tấm Resin xuyên OR04
RESIN XUYÊN SÁNG OR04
Tấm Resin xuyên sáng OR05
RESIN XUYÊN SÁNG OR05
Tấm Resin xuyên sáng OR06
RESIN XUYÊN SÁNG OR06
Tấm Resin xuyên sáng OR07
RESIN XUYÊN SÁNG OR07
Tấm Resin xuyên sáng OR08
RESIN XUYÊN SÁNG OR08
Tấm Resin xuyên sáng OR09
RESIN XUYÊN SÁNG OR09

Đá resin xuyên sáng màu hồng ( Pink )

Tấm Resin xuyên sáng PK01
RESIN XUYÊN SÁNG PK01
Tấm Resin xuyên sáng PK02
RESIN XUYÊN SÁNG PK02
Tấm Resin xuyên sáng PK03
RESIN XUYÊN SÁNG PK03
Tấm Resin xuyên sáng PK04
RESIN XUYÊN SÁNG PK04
Tấm Resin xuyên sáng PK05
RESIN XUYÊN SÁNG PK05
Tấm Resin xuyên sáng PK06
RESIN XUYÊN SÁNG PK06

Đá resin xuyên sáng màu hồng tím ( pink purple )

Tấm Resin xuyên sáng PP01 pink purple
RESIN XUYÊN SÁNG PP01
Tấm Resin xuyên sáng PP02
RESIN XUYÊN SÁNG PP02
Tấm Resin xuyên sáng PP03
RESIN XUYÊN SÁNG PP03
Tấm Resin xuyên sáng PP04
RESIN XUYÊN SÁNG PP04
Tấm Resin xuyên sáng PP05
RESIN XUYÊN SÁNG PP05
Tấm Resin xuyên sáng PP06
RESIN XUYÊN SÁNG PP06
Tấm Resin xuyên sáng P01
RESIN XUYÊN SÁNG P01
Tấm Resin xuyên sáng PB01 Purple blue
RESIN XUYÊN SÁNG PB01
Tấm Resin xuyên sáng PB02
RESIN XUYÊN SÁNG PB02
Tấm Resin xuyên sáng PW01
RESIN XUYÊN SÁNG PW01

Đá resin xuyên sáng màu đỏ ( red )

Tấm Resin xuyên sáng R01
RESIN XUYÊN SÁNG R01
Tấm Resin xuyên sáng R02
RESIN XUYÊN SÁNG R02
Tấm Resin xuyên sáng R03
RESIN XUYÊN SÁNG R03
Tấm Resin xuyên sáng R04
RESIN XUYÊN SÁNG R04
Tấm Resin xuyên sáng R05
RESIN XUYÊN SÁNG R05
Tấm Resin xuyên sáng R06
RESIN XUYÊN SÁNG R06
Tấm Resin xuyên sáng R07
RESIN XUYÊN SÁNG R07
Tấm Resin xuyên sáng R08
RESIN XUYÊN SÁNG R08
Tấm Resin xuyên sáng R09
RESIN XUYÊN SÁNG R09

Đá resin xuyên sáng màu đỏ cam ( red orange )

Tấm Resin xuyên sáng RO01
RESIN XUYÊN SÁNG RO01
Tấm Resin xuyên sáng RO02
RESIN XUYÊN SÁNG RO02
Tấm Resin xuyên sáng RO03
RESIN XUYÊN SÁNG RO03
Tấm Resin xuyên sáng RO04
RESIN XUYÊN SÁNG RO04
Tấm Resin xuyên sáng RO05
RESIN XUYÊN SÁNG RO05
Tấm Resin xuyên sáng RO06
RESIN XUYÊN SÁNG RO06
Tấm Resin xuyên sáng RB01 red black
RESIN XUYÊN SÁNG RB01
Tấm Resin xuyên sáng RP01 red purple
RESIN XUYÊN SÁNG RP01
Tấm Resin xuyên sáng RP02
RESIN XUYÊN SÁNG RP02
Tấm Resin xuyên sáng RP03
RESIN XUYÊN SÁNG RP03

Đá resin xuyên sáng màu trắng ( white )

Tấm Resin xuyên sáng GG01
RESIN XUYÊN SÁNG GG01
Tấm Resin xuyên sáng WH01
RESIN XUYÊN SÁNG WH01
Tấm Resin xuyên sáng WH02
RESIN XUYÊN SÁNG WH02
Tấm Resin xuyên sáng WH03
RESIN XUYÊN SÁNG WH03

Đá resin xuyên sáng màu vàng ( yellow )

nội thất phòng khách rẻ đẹp
RESIN XUYÊN SÁNG YL01
Tấm Resin xuyên sáng YL02
RESIN XUYÊN SÁNG YL02
Tấm Resin xuyên sáng YL03
RESIN XUYÊN SÁNG YL03
Tấm Resin xuyên sáng YL04
RESIN XUYÊN SÁNG YL04