TEXTURE

Tấm xuyên sáng dập vân nổi 4
S0001 Light Blue
S0001 green L0066gold
S0001 Orange 153C
S0002 fabric27
S0002
S0003
S0004 blue 2975c
S0004
S0005 brown
S0005A
S0006 red 1
S0006 Red
S0006
S0007 blue
S0007
S0008 green 397c silver
S0008 green 985c
S0008
S0009
S0010 7515C K0009silver
S0010 brown L0017
Tấm xuyên sáng dập vân nổi 4
S0011 purple
S0011 white
S0016 yellow 137C
S00017 white
S0018 light blue

BUBBLE

U0001
U0002
U0004
U0006
U0007
U0008
U00010
U00013

CRYSTAL

C0012
C0013
C0014
C0015
C0016
F0010 blue
F0010 green
F0010 orange
F0010 pink
F0010 purple
F0010 white
F0010 yellow